Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Na najbliższym posiedzeniu sejmu będzie omawiany projekt ustawy.

215

Z rzeczy ważniejszych…

W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy
wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie przepisów części trzeciej
tytułu II ustawy, o której mowa w art. 340, stosuje się przepisy tej ustawy w
brzmieniu dotychczasowym.